+ 0965643046 contact@t4tek.co
Follow us


CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH CỦA T4TEK

Chúng tôi xác định rõ phạm vi thu thập thông tin cá nhân và chỉ thu thập những thông tin cần thiết. Trước khi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng. Thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ và chỉ được sử dụng cho mục đích đã được thông báo và đồng ý từ phía khách hàng.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và sử dụng sai mục đích. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên và các bên liên quan có quyền truy cập thông tin cá nhân khi cần thiết và theo các quy định nội bộ và pháp luật liên quan.

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba trái phép. Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng chỉ trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích đã thông báo hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi cam kết duy trì tính chính xác và hoàn chỉnh của thông tin cá nhân của khách hàng và sẽ cung cấp cho khách hàng các cơ hội truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi được yêu cầu và theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ liên tục đánh giá và cải thiện Chính sách Bảo mật để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định mới nhất


Chính sách Bảo hành và Bảo trì nhằm đảm bảo chất lượng và hoạt động bền vững của sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp một thời gian bảo hành hợp lý và chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế các thành phần bị lỗi trong thời gian bảo hành. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ bảo trì để duy trì hiệu suất và độ tin cậy của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thời gian và phạm vi bảo hành và bảo trì sẽ được xác định và thông báo rõ ràng cho khách hàng. Điều kiện áp dụng cho bảo hành và bảo trì sẽ được quy định cụ thể, và khách hàng cần tuân thủ các quy định này để có quyền lợi bảo hành và bảo trì.

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành và bảo trì chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan. Chính sách Bảo hành và Bảo trì của chúng tôi nhằm mang lại sự hài lòng và tin tưởng cho khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.


Chính sách Quản lý Dữ liệu của chúng tôi nhằm đảm bảo việc quản lý thông tin và dữ liệu của khách hàng một cách an toàn, bảo mật và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Chúng tôi cam kết thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu một cách đúng đắn, chỉ khi cần thiết và với sự đồng ý của khách hàng.

Chính sách này xác định các nguyên tắc và quy trình để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân, hạn chế truy cập trái phép và ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu, bao gồm mã hóa, phân quyền truy cập, và giám sát liên tục.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng và tuân thủ các quy định pháp luật. Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đã được thông báo và đồng ý từ phía khách hàng.

Chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân, bao gồm việc bảo vệ khách hàng khỏi mất mát dữ liệu, truy cập trái phép, sửa đổi trái phép và tiết lộ trái phép. Chúng tôi cũng cam kết duy trì tính chính xác và hoàn chỉnh của dữ liệu và sẽ cung cấp cho khách hàng các cơ hội truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu và quy định pháp luật.

Chúng tôi sẽ liên tục đánh giá và cải thiện chính sách và quy trình quản lý dữ liệu của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và pháp luật liên quan.